Karam
לבנון
גיל
21 בן/בת שנים
מי אני?

.


מה דעתי על תוכנית הטלויזיה "גיבור האופנה"?

.


למה אני אהיה מודל לחיקוי לדור הזה ואשמש השראה לאנשים בתור הפנים החדשות של "גיבור האופנה"?

.


Scroll Down
apply rotate cancel